2

Обслужване на обекти – Наредба Iз-2377

Организация на противопожарната безопасност по НАРЕДБА № Iз-2377 /в сила от 15.10.2011 г./ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.