3

Строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар ( ЧАСТ 2)

Чл. 9. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.